Home / Tải Nhạc Hình / Anh luôn là anh

Anh luôn là anh

- Trương Đan Huy
Phát hành: 2023 Thể loại: Video Việt Nam, Video Nhạc Trẻ

Download nhạc hay Anh luôn là anh online, Tải Nhạc Về Máy Anh luôn là anh hay nhất
Download nhạc mới Anh luôn là anh Mp3 trực tuyến, Nghe Nhạc Hay Anh luôn là anh chất lượng cao. Bạn đã thưởng thức tuyệt phẩm nhạc Mp3 Anh luôn là anh. Cảm ơn bạn đã ghé thăm website TaiNhacMp3.Biz!.

Nghe nhạc với bạn bè của bạn! Chia sẻ bài hát này ngay bây giờ!

Lời bài hát: Anh luôn là anh
Anh lu«n lμ anh.....H×h×..../
Nhieàu laàn gaëp beù yeâu ñuøa vui cuøng ai, loøng naøy chôït nhoùi ñau vì ñaõ yeâu em.
Naøy ngöôøi tình deã thöông ñöøng xem tình yeâu nhö ñuøa.
Ñöøng cho toâi khoùc vôùi coâ ñôn,ñöøng cho toâi con tim hôø höõng.
Ñöøng traùch nhau khi ta coøn nhau.../
Ñk: Haõy ñeán vôùi tình ñaém say, môùi thaáy tình ngaát ngaây, aám aùp trong voøng tay,
Naøy ngöôøi tình ñeïp ôi chôù buoàn,ñöøng laøm xa caùch nhau. OÂm moái tình ñau...
Naøy ngöôøi tình daáu yeâu, ngaøn naêm coøn yeâu.
Troïn ñôøi naøy öôùc mô, tình maõi nhö thô.
Naøy ngöôøi tình deã thöông ñöøng xem tình yeâu nhö ñuøa,
Ñöøng cho toâi khoùc vôùi coâ ñôn, ñöøng cho toâi con tim hôø höõng,
Naøy beù ôi anh luoân laø anh...../
Xem Thêm